Main Menu

TJIREBON. Mentjegah penoelaran penjakit pes

[Koran Pewarta Perniagaan 5 Januari 2603] „Domei” mengabarkan: Oleh Kepala dari Djabatan Kesehatan Ra’jat, toean Dr. E. Soeharjono, soedah dimintakan pertolongan polisi, soepaja diadakan pendjagaan di Kadipaten (batas Tjirebon-Bandoeng) dan di Tjikidjing (batas Tjirebon-Tasikmalaja), goena mendjaga masoeknja orang-orang jang mengandoeng penjakit pes kedaerah Tjirebon-Syu. Tiap-tiap otobis jang liwat dikedoea tempat

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register.


Comments are Closed

Translate »
You cannot copy content of this page