Main Menu

Warta Timoer

 
 

Itoe dia.

[Koran Warta Timoer 27 September 1923] Dalam Warta Timoer No. 69, toean Razad menerangkan, bagaimana keadaannja perkoempoelan disana sini di Medan, ada jang beroemoer 1 tahoen ada 8 boelan sadja, begitoe terbit poela dihati penoelis, hendak menerangkan bagaimana keadaannja perkoempoelan „Personeel Gemeente Bond” di Medan apa masih hidoep apa soedah …


Negeri Djepang didalam bahaja.

[Koran Warta Timoer 10 September 1923] Soerabaja 5 Augt. Menoeroet kawat dari Osaka jang diterima oleh Mitsui Bussen Kaisha, petjah chabar di Nipon Guika, karena gempa itoe. Centralebank banjak gedoeng-gedoeng dan roemah jang berhampirannja telah habis dimakan api. Oendang-oendang perang telah dimaloemkan, orang-orang pereman telah dilarang masoek ke Tokio sebab …


Sub Comite kebakaran Padang, di P. Soesoe.

[Koran Warta Timoer 27 September 1923] Baroe2 ini di P. Soesoe soedah terdiri Sub Comite penolong kebakaran Padang di Pangkalan Soesoe. Kepoetoesan vergadering ditetapkan sebagai bestuur dari Comite. toean Achmad ch. coud. A.T. Voorz. toean Djadoeddin kr. B.P.M Vice toean Alimoenandar part.c Secretaris toean The Go Seng wijkmst. Peningm. toean …


Minangkabau Saijo.

[Koran Warta Timoer 3 September 1923] Hari minggoe Augs. 26 j.l. soedah dilangsoengkan Algemeene vergadering dari Minangkabau Saijo diroemah Delisch School dimoeka roemah Tengkoe Panglima Besar dikota ini, jang dihadiri oleh ±50 orang. Vergadering diboeka oleh ankoe President Datoe Radja Angat sebagaimana biasa. Setelah memperoendingkan dari hal tanah wakaf, maka …


„Pertandingan mereboet Beker”

[Koran Warta Timoer 13 September 1923] Sebagai menghormati 25 tahoen Baginda Ratoe diatas tachta keradjaan dalam aman sentosa, tiada koerang soeatoe apa, maka di Koeta Radja poen terdirilah soeatoe Comite dari keramajan jts. Selain dari Comite beroesaha mengadakan permainan ini dan itoe, maka Comite itoepoen mengadakan djoega seboeah ,,Beker” dan …


Rampok.

[Koran Warta Timoer 2 Agustus 1923] Sais sado dirampok oleh sipenjewa (penompang). Hal ini P. bikin sedikit Pemandangan oentoek dan goena orang2 jang mempunjai pekerdjaan sais. Pada 15 djalan 16 Augustus 1923 seorang sais sado nama Oesoep dari T. Datar (Batoe Bahara) pergi mentjari sewa pada malam hari ke pondok …


Translate »
You cannot copy content of this page