Main Menu

Ra’jat

 
 

Disekitar penjingkiran Djepang dan orang2 tawanan Belanda

[Koran Ra’jat 29 Mei 1946] Kementerian Penerangan mengoemoemkan : MELIHAT betapa bedanja perkabaran Belanda dengan keadaan jg. sebenarnja, roepanja disiarkan sengadja hendak mengaboei mata rakjat kita, dan bermaksoed mendjatoehkan Pemerintah kita, maka perloe didjelaskan bagaimana kedoedoekan kita dalam hal penjingkiran tawanan Belanda dan Djepang. Ialah pada 1 April tahoen ini …


Keterangan Panglima Besar

[Koran Ra’jat 28 Mei 1946] BERHOEBOENG DENGAN REORGANISASI DALAM KALANGAN TENTERA. DERHOEBOENG dgn. adanja reorganisasi dalam kalangan tentera jang pada tg. 25/5 telah dilantik dengan resmi oleh Presiden Panglima Besar Soedirman memberi keterangan2 kepada para wartawan sbb: Reorganisasi dalam kalangan tentera jang mengenai daerah divisi sangat penting artinja ialah oentoek …


Belanda kelaparan di Dajeuhkolot

[Koran Ra’jat 29 Mei 1946] KAKI TANGANNJA MENGGARONG PADI RA’JAT KIRA2 30 orarg serdadoe Belanda jang berpakaian militer Inggeris pada hari Senen jl. djam 12.00 mengadakan patroli didaerah Tjibogo dan Djondol, maksoednja mentjari2 pemoeda. Mereka mentjoba membakar Kiaratjondong, tetapi berkat ketangkasan barisan rakjat oesaha mereka dapat digagalkan. Kemoedian serdadoe2 Belanda …


Rapat Oemoem B.P.R.I.

[Koran Ra’jat 25 April 1946] Boeng Tomo menggembleng pendoedoek. Setelah diadakan konperensi tertoetoep pada tg. 22/4 Barisan Pemberontakan Rakjat Indonesia bertempat di Aloen2 Madioen mengadakan rapat besar jang dikoendjoengi kira2 7000 orang dari segenap lapisan. Soepono Ketoea B.P.R.I. Madioen dalam kata pemboekaannja antara lain mengoepas penghinaan Belanda terhadap kita jang …


Telah meninggal P. MANTIK pada hari Selasa pagi tgl. 28-5-’46

[Koran Ra’jat 29 Mei 1946]  Telah meninggal pada hari Selasa pagi tgl. 28-5-’46 di gedong roemah sakit Pergoeroean Tinggi soedara kami P. MANTIK dalam oesia 26 tahoen  Harap segala kehilapan dan kesalahannja di maafkan. Jang berdoeka tjita  Teman2 sedjawat Kementerian Loear Negri. …


BERTOENANGAN: ELLI SOEKARDIATMADJA dan Z. M. ANGGADINATA 28-5-1946.

[Koran Ra’jat 29 Mei 1946] BERTOENANGAN: ELLI SOEKARDIATMADJA dan Z. M. ANGGADINATA Djakarta Bengkoeloe 28-5-1946. …


Translate »
You cannot copy content of this page