Main Menu

Pewarta Perniagaan

 
 

Penjakit mata dan telinga diantara moerid² sekolah

[Koran Pewarta Perniagaan 15 Januari 2603] Sebagaimana barangkali oemoem telah mengetahoei, Balai Kesehatan Kota mengoesoet kesehatan moerid-moerid roemah- roemah sekolah didalam kota, teroetama dalam penjakit mata, jang diseboet orang trachoom dan penjakit telinga. Menoeroet pengoesoetan dalam jang soedah, di masing-masing sekolahan dalam Soerabaia Shi rata-rata didapatkan 14 sampal 23,8% anak …


Peringetan bagi mereka jang mempoenjai andjing

[Koran Pewarta Perniagaan 5 Januari 2603] Dilarang keras menoentoen didjalanan atau memelihara dengan ta’ teroeroes. Pada achir waktoe ini terdapat pada beberapa keloearga jang memelihara andjing hal-hal jang membawa kedjadian jang ta’ di ingini, misalnja ketjelaka’an. Berhoeboeng dengan keadaan tsb. dan oenteek mentjegah teroelangnja kedjadian itoe dikemoedian hari, maka kini …


Pengoemoeman Pemerintah

[Koran Pewarta Perniagaan 15 Januari 2603] Perihal Osamu Seirei No. 1, tentang membatasi pemindahan hak d.s.b. atas mobil „Domei” diminta menjiarkan: Baroe-baroe ini telah ditetapkan dan telah dioemoemkan oendang-oendang tentang membatasi pemindahan hak d.s.b. atas mobil dengan Osamu Seirei No. 1 tahoen Syoowa 18 (2603). Menoeroet boenji oendang-oendang itoe, segala …


Penjerangan2 oedara djahat dari Inggris Pada Rangoon

[Koran Pewarta Perniagaan 27 Januari 2603] Roemah-roemah sakit dan mesdjid-mesdjid dibombardeer Rangoon, 25 Jan. (Domei). Doea pesawat pelempar bom Inggris telah ditembak djato oleh pasoekan-pasoekan pertahan oedara Nippon dan djato di soengei Bengalen, koetika rombongan-rombongan oedara Inggris pada Saptoe siang lakoeken tiga penjerangan bom jang terpisa dengen setjara kedjem dan …


TJIREBON. Mentjegah penoelaran penjakit pes

[Koran Pewarta Perniagaan 5 Januari 2603] „Domei” mengabarkan: Oleh Kepala dari Djabatan Kesehatan Ra’jat, toean Dr. E. Soeharjono, soedah dimintakan pertolongan polisi, soepaja diadakan pendjagaan di Kadipaten (batas Tjirebon-Bandoeng) dan di Tjikidjing (batas Tjirebon-Tasikmalaja), goena mendjaga masoeknja orang-orang jang mengandoeng penjakit pes kedaerah Tjirebon-Syu. Tiap-tiap otobis jang liwat dikedoea tempat …


Istana Soeltan Ibrahim dari Djohor Baroe didjadikan gedoeng Moesioem

[Koran Pewarta Perniagaan 23 Januari 2603] Syonan, 20 Jan, (Domei). Menoeroet hasrat Soeltan Ibrahim dari Negeri Djohor, istana beliau jang indah dan oentoeng terhindar dari politik boemi hangoes Inggeris, akan dipergoenakan selakoe moesioem kesenian. Demiklanlah poetoesan Pemerintah Balatentera Nippon. Djadi Istana jang indah dan soedah toea itoe akan terpelihara oentoek …


Translate »
You cannot copy content of this page