Main Menu

Pewarta Perniagaan

 
 

PERIKANAN DI KABOEPATEN SIDOARDJO

[Koran Pewarta Perniagaan 27 Januari 2603] Loeas tempat perikanan diseloeroeh Kaboepaten Sidoardjo ada 12.913 ha. Menoeroet tjatatan jang diperoleh dari Penjoeloeh Perikanan di Sidoardjo, milik tiap-tiap 1 orang rata-rata hampir 10 ha. loeasnja. Tetapi keoentoengan orang jang mengerdjakan tambak ikan ini tidak sepadan dengan djerih pajah marika. Tiap2 tahoen hasil …


Toean R.P. Zainal Fatah Notoadikoesoemo

[Koran Pewarta Perniagaan 26 Januari 2603] Boepati Pamekasan jang baroe. Seperti telah diberitakan, Boepati Pamekasan toean R. A. A. Abdul Aziz pada tg. 4 Djanoeari ’03 telah ditahan dalam pendjara Pamekasan dan dipetjat dari djabatannja. Tindakan ini didjalankan karena kenjataan toean tsb. menggelapkan oeang dan barang-barang kepoenjaan Negeri. Menoeroet berita, …


Penjakit mata dan telinga diantara moerid² sekolah

[Koran Pewarta Perniagaan 15 Januari 2603] Sebagaimana barangkali oemoem telah mengetahoei, Balai Kesehatan Kota mengoesoet kesehatan moerid-moerid roemah- roemah sekolah didalam kota, teroetama dalam penjakit mata, jang diseboet orang trachoom dan penjakit telinga. Menoeroet pengoesoetan dalam jang soedah, di masing-masing sekolahan dalam Soerabaia Shi rata-rata didapatkan 14 sampal 23,8% anak …


Peringetan bagi mereka jang mempoenjai andjing

[Koran Pewarta Perniagaan 5 Januari 2603] Dilarang keras menoentoen didjalanan atau memelihara dengan ta’ teroeroes. Pada achir waktoe ini terdapat pada beberapa keloearga jang memelihara andjing hal-hal jang membawa kedjadian jang ta’ di ingini, misalnja ketjelaka’an. Berhoeboeng dengan keadaan tsb. dan oenteek mentjegah teroelangnja kedjadian itoe dikemoedian hari, maka kini …


Pengoemoeman Pemerintah

[Koran Pewarta Perniagaan 15 Januari 2603] Perihal Osamu Seirei No. 1, tentang membatasi pemindahan hak d.s.b. atas mobil „Domei” diminta menjiarkan: Baroe-baroe ini telah ditetapkan dan telah dioemoemkan oendang-oendang tentang membatasi pemindahan hak d.s.b. atas mobil dengan Osamu Seirei No. 1 tahoen Syoowa 18 (2603). Menoeroet boenji oendang-oendang itoe, segala …


Penjerangan2 oedara djahat dari Inggris Pada Rangoon

[Koran Pewarta Perniagaan 27 Januari 2603] Roemah-roemah sakit dan mesdjid-mesdjid dibombardeer Rangoon, 25 Jan. (Domei). Doea pesawat pelempar bom Inggris telah ditembak djato oleh pasoekan-pasoekan pertahan oedara Nippon dan djato di soengei Bengalen, koetika rombongan-rombongan oedara Inggris pada Saptoe siang lakoeken tiga penjerangan bom jang terpisa dengen setjara kedjem dan …


Translate »
You cannot copy content of this page