Main Menu

Oetoesan Melajoe

 
 

CONSUL NEDERLAND DI DJEDDAH.

[Koran Oetoesan Melajoe 27 Juli 1920] Selama ini jang mendjadi Consul Nederland di Djeddah, melainkan ialah djabatan itoe dipikoelken kepada bangsa Belanda tetapi sekarang bolehlah djabatan itoe dipikoelkan kepada siapa siapa orang jang tjakap akan mendjalankan djabatan itoe, demikianlah pada permoelaian boelan October 1921 akan dimoelai dilakoekan djabatan itoe kepada …


GAMBARAN DUNLOP.

[Koran Oetoesan Melajoe 7 Agustus 1920] Siapa siapa jang soedah melihat advartentie2 dari fabriek band Dunlop, tentoe dapat djoega satoe portret seorang toea jang potongan moekanja sedikit pandjang dengan mesem, pakai topi tinggi, djas pandjang, rompi poetih dan tjelana genggang. Koelilingan di doenia gambar itoe dikasih masoek dalam advertetie dan …


KERAMAIAN DI BOEKIT TINGGI.

[Oetoesan Melajoe 4 Agustus 1920] Keramaian dı Boekit Tinggi dalam beberapa hari jang soedah soenggoehpoen seperti keramaian biasa tiap tiap tahoen berpatjoe koeda dan Tentoonstelling koeda, tetapi dalam tahoen ini tambannja sangat berarti sekali oentoek penoekoe penambah keoentoengan anak boeah dikampoeng kampoeng. Keramaian jang dikatakan oentoek penoekoek penambah keoentoengan anak …


PERSELISIHAN PIKIRAN VOLKSRAAD DENGAN MINISTER

[Koran Oetoesan Melajoe 27 Juli 1920] Bagaimana perselisihan pikiran Volksraad dengan minister v. Kolonien dinegeri Balanda atas beberapa motie, jang soedah disampaikan kepada pers dangan Tweede Kamer maka motie lid toean Suijs Zveede Verhout dan Djajadiningrat tidaklah di benarkan oleh minister, dan walaupoen ada setengah leden Tweede Kamer mengawani dan …


PERNIAGAAN BARANG KAIN.

[Koran Oetoesan Melajoe 4 Agustus 1920] Boekanlah parniagaan barang2 hoetan sadja sekarang dalam sepakan doea ini, soedah moelai kandoer, koerang djalan ke Europa seperti copra, kopi dan lain2, tidak dipesan difabriek di Europa poen perniagaan barang2 kain, dalam sedikit hari ini nampaklah moelai oendoer lagi djalannja, tiada seberapa berdjoeal beli, …


ROEPA2 CHABAR DARI S K. SAMIK.

[Koran Oetoesan Melajoe 3 Agustus 1920] a Hatsil sawah. Anak negeri Soerau Koto Samik sedang asjik menjabit padinja. Hatsil jang didapatnja, lebih benar koerangnja dari tiap2 tahoen, meskipoen sesoedah bartanam, sangat soeboer toemboehnja dan lebat boewahnja. Roepanja ialah karena moesim padi terbit, angin selaloe hari beremboes sadja seloeroeh negeri itoe …


Translate »
You cannot copy content of this page