Main Menu

Hindia Olanda

 
 

Aneka Kabar

[Koran Hindia Olanda 22 Pebruari 1894] Satoe toekang angon bebek telah depatken di dekat sawah, tiada djaoeh dari djalanan kareta api di Sawaban, satoe majit orang jang soedah boesoek, ditoetoepi dengan satoe tikar ketjil. Dengan sigra hal itoe dikabarken pada politie, maka sigralah djoega asistent-resident politie datang di itoe tampat …


Kabar-Kabar Kawat dari Negri Europa.

[Koran Hindia Olanda 20 Pebruari 1894] Duitsland. Di kota Kiel stoomketelnja kapal prang ,,Brandenburg” meletos; 39 orang soedah mati dan 9 orang dapet loeka.- Spanje. Orang-orang militair jang memegang koewasa di negeri Spanje soedah kasih peringatan pada pemarentah negeri itoe, aken taro meriam-meriam jang besar di Telok Algeciras; soepaja, djikaloe …


Sewa tanah Boemipoetra

[Koran Hindia Olanda 19 Pebruari 1894] Satoe titah jang termoewat di Java Courant, ada menantoeken, bahoewa di dalam soerat perdjandjian dari perkara sewa-menjewa tanah, jang terbikin di antara orang bangsa boemi poetra dan lain bangsa, tiada boleh didjandjiken, jang hal sewa-menjewa itoe nanti diteroesken atawa disamboeng temponja, kaloe temponja itoe …


Kaartjis bangsa Tjina.

[Koran Hindia Olanda 26 Pebruari 1894] Di dalam ceurant Locomotief kita batja hal ini: Seperti banjak barang-barang lain, brangkali djoega atsalnja kaartjis nama ada datang dari bangsa Tjina. Sabagimana jang telah kataoean, pada masa kaoem Radja Tong memerintah Karadjaan (iaitoe di tahon-tahon 618-907), di Tanah Tjina soedah ada kaartjis nama …


Kabar-Kabar Kawat dari Negri Europa.

[Koran Hindia Olanda 19 Pebruari 1894] Amerika. Penjakit demam-koening masih ada di Rio-Janeiro. Saban hari ada kira-kira 40 orang jang mati dari penjakit itoe.- London. Pada kapal-api Equator dari Messagerre Maritimes soedah mendjadi katjilakaan besar, dari sebab meletosnja dijnamiet. Dalem moewatan kapal itoe ada djoega sedikit dijnamiet jang terboengkoes dalem …


Kabar Dari Parijs

[Koran Hindia Olanda 20 Pebruari 1894] Belon berselang lama, saorang lelaki moeda, orang bangsawan jang beroemah di Soiut Cloud, bertemoe di satoe djalanan di kota Parijs pada satoe nona eilok dan moeda, jang menerbitken rasa tjinta di dalem hati lelaki itoe. Soepaja boleh dapet taoe, siapa adanja nona itoe, maka …


Translate »
You cannot copy content of this page