Main Menu

Hindia Olanda

 
 

Sewa tanah Boemipoetra

[Koran Hindia Olanda 19 Pebruari 1894] Satoe titah jang termoewat di Java Courant, ada menantoeken, bahoewa di dalam soerat perdjandjian dari perkara sewa-menjewa tanah, jang terbikin di antara orang bangsa boemi poetra dan lain bangsa, tiada boleh didjandjiken, jang hal sewa-menjewa itoe nanti diteroesken atawa disamboeng temponja, kaloe temponja itoe …


Kaartjis bangsa Tjina.

[Koran Hindia Olanda 26 Pebruari 1894] Di dalam ceurant Locomotief kita batja hal ini: Seperti banjak barang-barang lain, brangkali djoega atsalnja kaartjis nama ada datang dari bangsa Tjina. Sabagimana jang telah kataoean, pada masa kaoem Radja Tong memerintah Karadjaan (iaitoe di tahon-tahon 618-907), di Tanah Tjina soedah ada kaartjis nama …


Kabar-Kabar Kawat dari Negri Europa.

[Koran Hindia Olanda 19 Pebruari 1894] Amerika. Penjakit demam-koening masih ada di Rio-Janeiro. Saban hari ada kira-kira 40 orang jang mati dari penjakit itoe.- London. Pada kapal-api Equator dari Messagerre Maritimes soedah mendjadi katjilakaan besar, dari sebab meletosnja dijnamiet. Dalem moewatan kapal itoe ada djoega sedikit dijnamiet jang terboengkoes dalem …


Kabar Dari Parijs

[Koran Hindia Olanda 20 Pebruari 1894] Belon berselang lama, saorang lelaki moeda, orang bangsawan jang beroemah di Soiut Cloud, bertemoe di satoe djalanan di kota Parijs pada satoe nona eilok dan moeda, jang menerbitken rasa tjinta di dalem hati lelaki itoe. Soepaja boleh dapet taoe, siapa adanja nona itoe, maka …


Dari goenahnja garem.

[Koran Hindia Olanda 24 Pebruari 1894] Pegimana sakalian pembatja soeda taoe memang garem ada bergoena sekali boeat samoea manoesia di doenia. Garem itoe adala bergoena dalem banjak perkara; boekan sadja seperti dari bermola kali di pake aken membikin asin daging-daging dan ikan-ikan soepaja ia tiada bole djadi boesoek dan bole …


MAARSCHALK DAENDELS.

[Koran Hindia Olanda 28 Mei 1894] Masing-masing barangkali taoe dengar bagimana bengis Sri-padoeka toean Daendels, tempo ia mendjadi toean Besar di tanah Hindia Nederland, soeda memegang prentah di poelo Djawa. Maarschalk Daendels itoe ada satoe orang jang mempoenjai hati keras sekali, dan jang memegang pangkatnja dengan keren dan tegoh. Dari …


Translate »
You cannot copy content of this page