Main Menu

Bintang Betawi

 
 

Soldadoe Djawa

[Koran Bintang Betawi 27 Januari 1905] Di malam Minggoe baroe baroe ini djem poekoel 1 tempo soldadoe Djawa nama Mandjol dari kampoeng Petolongan (Semarang) maoe berdjalan poelang ke tangsi, maka di tengah djalan ia soedah dapet stori satoe orang kampoeng di sitoe, tempo djadi berkalaian, maka orang orang kampoeng semoeanja …


TENTANG MAS ATJEH.

[Koran Bintang Betawi 28 Januari 1905] Soerabaja Courant soedah toelis jang dia ti da taoe toean Besar J B van Heutsz jang doeloe di Atjeh pegang djabatan lutenant Generaal koetika pergi verlof ka negri Olanda membawa roepa roepa barang keloewaran dari Atjeh boeat di persembahkеn kepada Radja Olanda, tetapi baroe …


Tentang Radja Boni

[Bintang Betawi 16 Januari 1905] Baroe ini kita ada toelis, padoeka toean Kroesen, Gouverneur dari Celebes jang memegang parintah di Makassar, soedah dateng berdjoempa pada Seri padoeka jang di pertoean besar Gouverneur Generaal di Bogor akan membitjaraken perihal Radja Boni, jang ada sedikit berbantah dengan Gouvernement, sehingga kaloe dirasa perloe, …


Kabar dari Palembang

[Koran Bintang Betawi 17 Januari 1905] Dari Palembang ada di tjeritaken, jang di malem tanggal 23 djalan 24 December jang baroe laloe, satoe patrolie di bawah prentahnja Luitenant Weijerman, telah menjerang dekat Loeboeq Boenboen, (Taber Oeloeh) ampat orang pendjahat, di kepalai oleh Hadji Djabal. Hadji Djabal ini dan satoe kawannja …


Kabar Betawi dan Laen laen Negeri

[Koran Bintang Betawi 27 Januari 1905] Baba Tjiam Koebil dari gang Ketjap soeda di tangkep, sebab kedapetan simpen madat jang di sangka ada madat glap, lantas sadja padanja di bikin Procesverbaal. ———— Raad van Justitie di Soerabaja soedah priksa perkaranja Wijkmeester The King Tjiang dan toean H. F. R. Kommer, …


Aneka Kabar Daerah

[Koran Bintang Betawi 24 Januari 1905] Soerabaja, 23 Jan. Kata ,,Soerab Handelsblad”, menoeroet perminta’an Mantri Djadjahan, maka Gouverneur dari daerah Celebes di Makassar hendaklah menjampeiken kepada Radja Boni segala perminta’an pemerintah negri, jang haroes di kaboelken oleh Radja itoe, sebaginja boenjinja atoeran jang terseboet di dalem soerat perdjandjian (contrakt) jang …


Translate »
You cannot copy content of this page