Main Menu

Bintang Betawi

 
 

Almarhoem Soesroningrat, Regent Japara

[Koran Bintang Betawi 24 Januari 1905] Semarang, 23 Jan. Kemaren sore djinazat almarhoem Sosroningrat, Regent Japara, soedah di bawah ka Koedoes, aken di koeboerken disana. Satoe angkatan besar soedah mengantar djinazat itoe ka koeboer; beriboe-riboe orang dessa dari Japara soedah toeroet mengantar, dengen djalan kaki atawa naek tram. Djoega anter …


Kabar Dari Pekalongan

Dari Brebes (Pekalongan) orang toelis begini: Pada masa ini orang orang bangsa Tjina tiada lain, djikaloe berkoempoelan satoe sama lain ada jang mengoesap dada, ada jang mengoesap ajer matanja dan bernapas pandjang pendek, semoeanja kelihatan mengeres ati, hal lantaran aken di larang kras boeat masoek keloewar berdagang jang djaohnja 12 …


Atoeran pendjoewalan garem di Padang.

[Koran Bintang Betawi 31 Januari 1905] Di Java Courant ada di maloemken satoe atoeran, dari pendjoewalan garem di Padang (Sumatras Westkust). 1e Siapa-siapa beli garem misti menoeroet atoeran bagimana soedah di tentoeken di bawah ini: Satoe kati (0,6176 Kilogram) harga 10 cent. Stengah kati 5 cent. Saperapat kati 2 cent …


Pemboenoehan di Semarang.

[Koran Bintang Betawi 30 Januari 1905] Menjamboeng boenjinja soerat kawat dari Semarang dalem halaman soerat kabar ini, pada ini hari, maka di bawah ini kita terangken perkara pemboenoehan itoe, sebagimana terseboet pada soerat kabar ,,Locomotief” tanggal 5 December 1904. Pada bari Saptoe sore sekoenjoeng-koenjoeng soedah dateng pada Controleur di Semarang …


Soldadoe Djawa

[Koran Bintang Betawi 27 Januari 1905] Di malam Minggoe baroe baroe ini djem poekoel 1 tempo soldadoe Djawa nama Mandjol dari kampoeng Petolongan (Semarang) maoe berdjalan poelang ke tangsi, maka di tengah djalan ia soedah dapet stori satoe orang kampoeng di sitoe, tempo djadi berkalaian, maka orang orang kampoeng semoeanja …


TENTANG MAS ATJEH.

[Koran Bintang Betawi 28 Januari 1905] Soerabaja Courant soedah toelis jang dia ti da taoe toean Besar J B van Heutsz jang doeloe di Atjeh pegang djabatan lutenant Generaal koetika pergi verlof ka negri Olanda membawa roepa roepa barang keloewaran dari Atjeh boeat di persembahkеn kepada Radja Olanda, tetapi baroe …


Translate »
You cannot copy content of this page