Main Menu

Bintang Betawi

 
 

Atoeran pendjoewalan garem di Padang.

[Koran Bintang Betawi 31 Januari 1905] Di Java Courant ada di maloemken satoe atoeran, dari pendjoewalan garem di Padang (Sumatras Westkust). 1e Siapa-siapa beli garem misti menoeroet atoeran bagimana soedah di tentoeken di bawah ini: Satoe kati (0,6176 Kilogram) harga 10 cent. Stengah kati 5 cent. Saperapat kati 2 cent …


Pemboenoehan di Semarang.

[Koran Bintang Betawi 30 Januari 1905] Menjamboeng boenjinja soerat kawat dari Semarang dalem halaman soerat kabar ini, pada ini hari, maka di bawah ini kita terangken perkara pemboenoehan itoe, sebagimana terseboet pada soerat kabar ,,Locomotief” tanggal 5 December 1904. Pada bari Saptoe sore sekoenjoeng-koenjoeng soedah dateng pada Controleur di Semarang …


Soldadoe Djawa

[Koran Bintang Betawi 27 Januari 1905] Di malam Minggoe baroe baroe ini djem poekoel 1 tempo soldadoe Djawa nama Mandjol dari kampoeng Petolongan (Semarang) maoe berdjalan poelang ke tangsi, maka di tengah djalan ia soedah dapet stori satoe orang kampoeng di sitoe, tempo djadi berkalaian, maka orang orang kampoeng semoeanja …


TENTANG MAS ATJEH.

[Koran Bintang Betawi 28 Januari 1905] Soerabaja Courant soedah toelis jang dia ti da taoe toean Besar J B van Heutsz jang doeloe di Atjeh pegang djabatan lutenant Generaal koetika pergi verlof ka negri Olanda membawa roepa roepa barang keloewaran dari Atjeh boeat di persembahkеn kepada Radja Olanda, tetapi baroe …


Tentang Radja Boni

[Bintang Betawi 16 Januari 1905] Baroe ini kita ada toelis, padoeka toean Kroesen, Gouverneur dari Celebes jang memegang parintah di Makassar, soedah dateng berdjoempa pada Seri padoeka jang di pertoean besar Gouverneur Generaal di Bogor akan membitjaraken perihal Radja Boni, jang ada sedikit berbantah dengan Gouvernement, sehingga kaloe dirasa perloe, …


Kabar dari Palembang

[Koran Bintang Betawi 17 Januari 1905] Dari Palembang ada di tjeritaken, jang di malem tanggal 23 djalan 24 December jang baroe laloe, satoe patrolie di bawah prentahnja Luitenant Weijerman, telah menjerang dekat Loeboeq Boenboen, (Taber Oeloeh) ampat orang pendjahat, di kepalai oleh Hadji Djabal. Hadji Djabal ini dan satoe kawannja …


Translate »
You cannot copy content of this page