Main Menu

Bianglala

 
 

DOEWA ROEMAH MEDJLIS-BITJARA DI NEGRI INGGRIS.

[Koran Bianglala 20 Mei 1869] Dari pada Gambar jang ada ini sobat-sobat boleh lihat ija itoe Gambarnja dari doewa roemah medjlis-bitjara besar di mana segala perkara dalam itoe tiga keradjaan Inggris, ija Engeland, Schotland dan Ierland boleh dapat di poetoesken di sitoe dengan timbangan jang adil dan benar. Maka roemah …


DJALANAN KRETA API DI BETAWI

[Koran Bianglala 14 Oktober 1869] Kreta-Api itoe ada satoe Kreta jang gampang sekali bakal segala orang perdjalanan dari tampat masing- masing jang djaoeh, itoepoen ada satoe peroesahan jang wadjib sekali, karna segala perkara di atas hal perniagaan mendjadiken enteng dan banjak oentoeng. Koelingan benoewa-benoewa di doenia sekarang ini ada itoe …


Soerat Kiriman

[Koran Bianglala 29 Juli 1869] Dengan hormat Kapada Toewan Redakteur dari soerat kabar „BIANG- LALA” jang ada di negri Betawi. Maka adalah djikaloe toewan Redakteur ada soeka, dan djikaloe saja poenja toelisan tiada melanggar kondisi, saja minta toeloeng dari saja poenja toelisan masoeken di toewan poenja soerat kabar „Biang-Lala” jang …


Hal Boerong Ondan dan Anggang-Lawoet.

[Koran Bianglala 11 Maret 1869] Adalah satoe roepa boerong jang di panggil namanja Ondan ija itoe roepanja seperti satoe Gangsa, dan badannja itoe ada ampir ampir doewa kali besar deri gangsa; dija poenja patok ada besaar djoega dan loeroes, melajinkan di hoedjoengnja ada bengkok; maka jang ada lebih heran ija …


TADZEKIRAT bakal JAN PIETERSZOON KOEN, jang mendjadiken Betawi. 1619-1869.

[Koran Bianglala 3 Juni 1869] 29 Mei. Sabermoela tanah Hindia-Nederland di bawa hoekoem Goebernemen Wolanda soedah di njataken pada tahon 1619 itoe nama Betawi di bawa tadbir Sri Padoeka Goebernor-Djendral Jan Pieterszoon Koen. Nistjaija itoe ada banjak soesah di atas printah negri dari Compagni, kiri-kanan ada roepa-roepa bangsa mentjari djalanan …


Negri Hindustan

[Koran Bianglala 8 April 1869] Adapoen negri Hindustan ija itoe ada negri besar, dan ada djoega negri jang bagoes saperti ini negri Djawa. Maka orang Djawa tempo doeloe kala soeda datang deri negri Hindustan, sebab di dalam itoe bahasa Sancrit ada satoe bahasa jang paling toewa dan ada banjak perkataan …


Translate »
You cannot copy content of this page