Main Menu

Bianglala

 
 

BENOEWA PRUIS.

[Koran Bianglala, 1 April 1869] Mantri Graaf Bismarck. Dengan tjeritanja satoe toean besar di tanah Duits, jang dengan soenggoh hati memaliharakan hari perhentian. Toean itoe besar pangkatnja karna ija ada firdana mantri radja Pruis. Maka nama toean itoe Bismarck adanja. Toean itoe ampoenja satoe tanah besar dan lapang, banjak hambanja, …


Kebon Binatang di Tjikini (Betawi).

[Koran Bianglala 2 September 1869] Pada tanggal 18 Augustus itoe toewan-toewan Direktie dari pada itoe Kebon Binatang soedah bikin satoe perkoempoelan akan njataken apa jang soedah djadi dari pada itoe tahon 1868–1869. Maka ini perhimpoenan mista saboleh-boleh, djikaloe banjaklah orang akan toeloeng bakal bikin rame sekalian ini kebon binatang, soepaja …


Hal Boenoeh Kambing.

[Koran Bianglala 11 Maret 1869] Sring kali ada djadi kapada orang-orang jang tinggal djawoeh-djawoeh dalam negri Australia itoe, kapan dija memboenoeh kambing, melajinkan di ambil tjoema gemoeknja sadja, dan dagingnja tijada di indahkan sebab tijada boleh di djoewal dagingnja di passar. Bagitoe djoega ini hal di perboewat orang di saparoh …


Hal Pengatoeran „Tanam Padi.”

[Koran Bianglala 4 Maret 1869] Fatsal 1. a. Moelainja orang-orang tani bakerdja dan garap tanahnja boent tanam bibit, itoe misti liat waktoenja moesin oedjan, antaranja boelan November dan December, djikaloe tanam padi jang tiada dengen ajer idoep, ija itoe apa jang dapat deri oedjan seperti di goenoengan, sebab kaloe tinda …


Redakteur Bataviaasch Handelsblad Meninggal Dunia

[Koran Bianglala 14 Oktober 1869] Pada hari Selasa pagi tanggal 12 October soedah meningal doenia itoe toewan Redakteur dari Soerat Kabar Bataviaasch Handelsblad H. J. Lion. Satoe penjakit pada sedikit hari soedah membawah ija poelang ka tampat jang baik dan jang kekel itoe, karna itoe kita djoega nanti misti menoeroet …


DOEWA ROEMAH MEDJLIS-BITJARA DI NEGRI INGGRIS.

[Koran Bianglala 20 Mei 1869] Dari pada Gambar jang ada ini sobat-sobat boleh lihat ija itoe Gambarnja dari doewa roemah medjlis-bitjara besar di mana segala perkara dalam itoe tiga keradjaan Inggris, ija Engeland, Schotland dan Ierland boleh dapat di poetoesken di sitoe dengan timbangan jang adil dan benar. Maka roemah …


Translate »
You cannot copy content of this page