Main Menu

Berita Baroe

 
 

MEMBELA KAOEM IBOE DARI GANGGOEAN ORANG LAIN

[Koran Berita Baroe 25 Juni 1936] Denda 1 roepiah. Berselang beberapa hari seorang njonja Eropah masoek keseboeah kedai orang Tionghoa meagambil pakaian. Entah setahoe apa perempoean Eropah itoe tidak maoe membajar ongkos keperloean pakaian itoe, kemoedian berlaloe sadja dari kedai itoe beserta pakaian tsb. Sikap itoe tentoe tidak disetoedjoei orang …


BOLEKAH DIPOEKOELI???

[Koran Berita Baroe 29 Juni 1936] Ini hari kita dipat kabar, bahwa pada hari Sabtoe malam kira2 djam 9 setengah waktoe beberapa pemoeda Ambon keloear dari Kerk, tiba2 sampai di Strandweg hoek Arendsbergweg kelihatan politie dengan pakai zeater dan dengan sigera djoega di zenter ke moeka mereka itoe jang sedang …


MA’LOEMAT MOEHAMMADIJAH

[Koran Berita Baroe 24 Juni 1936] Kita diminta oleh H. B. Moehammadijah, di Djokjakarta, akan memberi tahoekan pada segenap Oemmat Islam sesemoemnja, seperti terseboet dibawah ini: Assalamoe ‘alaikoem warahmatoellahinwabarakatoeh. Dengan segala hormat. Sebagaimana jang toean ma’loem, bahwa Congres Moehammadijah Seperempat Abad, akan diadakan di Betawi, besoek pada 21 sampai 28 …


KAWIN ADAT

[Koran Berita Baroe 25 Juni 1936] Soeatoe perkara jang sedang ramai djadi pembicaraan. Seorang perempoean djanda dari seorang Dr. bangsa Tapanoeli jang telah meninggal doenia, didalam beberapa waktoe jang telah laloe, telah nikah dengan seorang Opzichter bangsa Djawa laloe meninggalkan Medan dan pergi ke Djawa. Perempoean djanda itoe djoega, adalah …


TEMPAT DJOEDI

[Koran Berita Baroe 11 Oktober 1933] Kendati soedah beroelang2 dibeber dalam s.s.k. tentang itoe tempat2 pendjoedian di Matjiniajoweg, toch roepa2nja tidak menoeloeng soeatoe apa boeat pembesar politie membasmi semoeanja. Disini kita hendak oendjoek bebrapa tempat2 djoedi jang terdapat di sepandjang Matjiniajoweg. Pertama di dalam gang kp. Melajoe (Botobilaja) sering2 di …


KAOEM IBOE HAROES BERATI-ATI.

[Koran Berita Baroe 27 Juni 1936] Berselang doea malam laloe di Generaal vin Daalenweg tidak djaoe dari standplaat dokar kira2 djam 9 liwat doea perempoean Indonesier telah dirampas oleh seorang Indonesier jang tidak dikenalnja. Oentoeng karena si djahanam itoe tidak sampai mengambil barang2 dari ke doeanja itoe. Doedoeknja jang seperti …


Translate »
You cannot copy content of this page