Main Menu

Asia Raya

 
 

Atoeran pengiriman oentoek tawanan militer

[Koran Asia Raya 15 Mei 2603] Moelai 1 Mei tahoen ini, oleh Djawatan Pos telah ditentoekan atoeran2 baroe tentang kiriman2 boeat tawanan militer sebagat terseboet dibawah ini: 1. Djika ada kiriman jang tidak menoeroet atoeran dibawah ini, kiriman-kiriman itoe tidak dikasih kembali lagi kepada sipengirim. a. Perkara bahasa jang diperkenankan: …


Koersoes kaoem wanita

[Koran Asia Raya 7 Mei 2603] Keamanan dan ketenteraman dalam roemah-tangga adalah soember kekoeatan seorang soeami oentoek melakoekan kewadjibannja dengan baik. Maka soedah selajaknja, djika dalam oesaha memadjoekan bangsa dan negeri itoe tidak boleh diloepakan perbaikan keadaan roemah-tangga. Tiap2 kaoem isteri haroes insaf akan kepentingan pekerdjaan mereka sebagai pengoeasa roemah-tangga. …


Penindjauan Loear Negeri

[Koran Asia Raya 11 Mei 2603] Oleh: Dr. G.S.S.J. Ratu Langie. Polonia lagi Pada penindjauan kami minggoe jang laloe kami seboetkan perselisihan Roesia-Polonia. Akan tetapi keadaan itoe beloem tjoekoep terang pada kami waktoe itoe. Baroe karena telegram jang datang kemoedian, maka hal itoe lantas mendjadi terang. Dan hal itoe lebih …


Pesawat Sekoetoe pandai menembak kanak-kanak

[Dimuat di koran Asia Raya 15 Mei 2603] Lissabon, 12 Mei (Domei).  Tentang kekedjaman pesawat2 Inggeris/Amerika terhadap pendoedoek Djerman dan Italia jang tak bersalah, salah satoe s.k. yang terkemoeka didaerah Bohemia dan Moravia menerangkan:  „Dengan berbagai-bagai djalan, Sekoetoe mentjoba menoetoepi kesalahannja, diantaranja dikatakan, bahwa mereka memerintahkan kepada djoeroe-djoeroe terbangnja soepaja …


Translate »
You cannot copy content of this page