Main Menu

Soldadoe Radja Cetywaijo dari tana Soeloe

[Koran Bintang Barat 7 Agustus 1886]

Radja dari tana Soeloe bernama Cetywaijo, jang sekarang soedah menjera dan ada di tangan Inggris, ada djadi keponakan dari radjs Chaka, jang djoega di seboet Napoleon dari tana Afrika, sebab kepandeannja dalem ilmoe perang. Radja Cetywaijo ada poenja 33 batalioen soldadoe jang tjakep sekali. Itoe soldadoe-soldadoe masoek bokerdja tempo dia orang misi moeda sekali dan dia-orang tiada boleh kawin, sebelonnja dia-orang dipoengoet dalem tantara jang besar.

Djikaloe itoe batalioen di mana dia-orang ada bekerdja soadah beroentoeng dalam perang, dan baroe marika semoeanja boleh ambil prampoean. Maka itoe soldadoe soldadoe pinda pada barisan jang pake bandera itam, artinja dia-orang laloe dari barisan jang pake bandara poeti, kerna disini semoea soldadoenja tida boleh kawin.

Begitoe lah orang boleh mengarti jang rajat-rajat dari radja Cetywaijo tiada soeka tingal dalem perdamean terlaloe lama. Waktoe itoe tjidra petja dengan orang Inggris dalem bala Soeloe ada 15 batalioen jang ingin soengoe-soengoe akan mengoendjoek dia-orang poenja kebranian dalem perang. Maka orang bilang jang itoe 15 batalioen jang pake bandera poeti Cetywaijo soedah pakee boeat lawan perang sama orang Inggris.

Sabenarnja orang Soeloe memang soeka perang. Satoe lelaki jang pengetjoet di hina-i kliwat dari misti dan tiada satoe prampoean jang maoe kawin sama dia. Anak-anak prawan orang Soeloe taoe betoel siapa jang brani dan penakoet dalem bala, sebab dia-orang liat sendiri tingka lakoenja soldadoe-soldadoe dalem perang.

Itoe pekerdjaan ada gampang sekali boet nona-nona Soeloe, sebab dia-orang bekerdja di sana sama djoega seperti disini dengan koeli koeli dan orang rante pada itoe soldadoe- soldadoe jang perang di Atjeh dan semoea orang Soeloe jang tiada bisa toendjoek kebraniannja dalem perang, selamanja tiada bisa dapet istri dan tingal sahoemoer hidoep pada itoe batalioen jang pake bandera poeti.


Comments are Closed

Translate »
You cannot copy content of this page