Main Menu

Sewa tanah Boemipoetra

[Koran Hindia Olanda 19 Pebruari 1894] Satoe titah jang termoewat di Java Courant, ada menantoeken, bahoewa di dalam soerat perdjandjian dari perkara sewa-menjewa tanah, jang terbikin di antara orang bangsa boemi poetra dan lain bangsa, tiada boleh didjandjiken, jang hal sewa-menjewa itoe nanti diteroesken atawa disamboeng temponja, kaloe temponja itoe

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register.


Comments are Closed

Translate »
You cannot copy content of this page