Main Menu

Pergerakan Politiek Rakjat

[Koran Perantaraan Kita 2 Juli 1938]

DIDASARKAN KEPADA PENANGKAPANNJA P.N.I. DIDJAWA BAROE INI

Tidak dapat disangka’ lagi jang istimewa meroepakan soeatoe axioma dalam medan pergerkan politiek dari rakjat Indonesia bahwa pergerakan di Indonesia ini sedjak mendapat berapa2 poekoelan serta rintangan2 jang maha hebat mendjadi lemah dan soenji senjap.

Seloeroeh toeboeh pergerakan itoe terkoeboer dengan (tidak terbaca), sekalian soeara soeara tidak poela kedengaran lagi.

Segala keadaan itoe menjatakan bahwa oedara politiek di Indonesia ini telah mendjadi normaal kembali, seakan akan tidak ada soeatoe tanda jang moengkin menoenajoekkan bahwa dalam toeboeh pergerakan rakjat itoe jang akan bersamboeng djiwa dengan perkataan lain memperlihatkan aksi keloear.

Siapa jang tidak menjangka bahwa pergerakan rakjat itoe telah terkoeboer sedjaoeh2nja sehingga tidak boleh tidak mesti hilang linjap dan tidak bisa timboel kembali, oleh segala peratoeran peratoeran negeri, oleh bermatjam matjam rintangan seperti larangan berkoempoel dan berapat, bahkan diantara pemimpin pemimpin pergerakan rakjat dipisahkan dari pergaoelan hidoep jang mendapat civilisatie itoe.

Dengan keadaan seroepa itoe dipikirkan bahwa segala pergerakan rakjat telah moesnah terpoekoel lemah hingga tidak berdaja maoepoen mempoenjai kesanggoepan oentoek bergerak, soemangat perdjoangan jang tahadinja berkobar2 telah dapat dipadamkan, seakan2 tidak ada kegiatan oentoek berdjoang dengan mendjalankan soeatoe dan lain taktiek dalam menjampaikan tjita2 serta djandji mereka jang moelia.

Mereka itoe berfikir bahwa dengan segala roepa tindakan itoe soemangat perdjoangan rakjat telah dapat dikoeboerkan!

Akan tetapi kita tetap mempoenjai kejakinan bahwa soemangat jang terkoentji dalam manoesia itoe tidak moedah diloentoerkan, bahwa dengan tindakan2 dan pelbagai larangan itoe soemangat rakjat tidak akan bisa dileboerkan.

Selama adanja peratoeran2 serta larangan2 jang dianggap oentoek menobatkan pergerakan rakjat itoe, maka telah bermatjam2 poela diperoleh pemandangan serta pengalaman.

Keadaan jang soedah soedah sepatoetnja benar inendjadi oekoeran [maatstaf] bahwa dengan peratoeran2 jang menjepitkan perdjoangan rakjat itoe tidak moedah meloentoerkan soemangat perdjoangan terlebih lagi bila itoe didasarkan voor een heilig doel.

Bermatjam2 pengawasan di dan pendjagaan, bermatjam2 larangan serta rintangan didjatoehkan atas poendaknja mereka jang ditjoerigai maoepoen pemimpin bahkan sekalian langkah dan tapaknja ditoeroeti akan tetapi soemangat perdjoangan itoe telah berakar dan penoeh keisjafan itoe moestahil akan dapat djagai.

Ini terboekti dengan penangkapannja baroe ini dari beberapa pemimpin dari PNI keadaan mana sebagai petir hari siang jang sama sekali tidak ada di sangka2 oleh orang ramai.

Dengan ini maka soedah tentoe sadja poela pers poetih itoe tidak akan loepa ketinggalan oentoek menjiramkan minjak tanah maoepoen memadjoekan beberapa suggesties jang palsoe jg selaloe memberatkan sadja.

Segala roepa toedoehan jang sesoenggoehnja menjatakan sikap dan tjara journalisitiek belanda itoe terhadap pergerakan rakjat walaupoen rakjat itoe berhak oentoek bergerak, bahwa rakjat telah mendjalankan ondergrondsche aksi tersebab dengan segala dan rintangan berkoempoel dan berapat itoe, mereka itoe masih sadja dapat mempoenjai perhoeboengan satoe sama lain mendjalankan propaganda jang terboekti dari djoemlah anggota PNI jg bertambah poela itoe.

Pers poetih itoe tidak loepa ketinggalan poela oentoek me ngemoekakan kepada pembatjanja bahwa rakjat telah bergerak setjara gelap oentoek mehidoepkan bibit revolutionnair itoe. Apakah jang moengkim mendjadi sebab oentoek pemerentah mengambil tindakan seroepa itoe beloem dapat dinjatakan, tetapi pasti soedah kalau sekiranja P. N.I telah mendjalankan aksi gelap, pergerakan ondergrondsch itoe dengan berapat bersemboenji, tidak lain tersebab tidak ada djalan jang lain jang akan ditempoeh, hanja terpaksa boeat berdjalan sedemikian.

Terboekti kembali, walaupoen langkah dan tapaknja telah didjagai, gerak dan geriknja telah diawasi, moeloetnja telah dikoengkoeng, berapat dan berkoempoel telah dilarang, akan tetapi bagi mana dengan soemangat .. . .? kalau sekiranja benar perchabaran itoe.

Hanja sadja kita dapat menjeroehkan disini, soepaja pihak jg lain kembali memberi kelapangan atas pergerakan rakjat agar dapat ia melaloei djalan jang halal dan hak.

Dengan adanja kelonggaran itoe rakjat dapat memperdengarkan soearanja, memadjoekan keberatannja, tegasnja lagi rakjat diwaktoe dewasa ingin poela hendak berorganisasi sendiri menjoesoen dan mengatoer roemah tanggah sendiri, sedangkan pergerakan rakjat bisa berdjalan di tempat jang terang poela.« (Previous News)Comments are Closed

Translate »
You cannot copy content of this page