Main Menu

Perang Roes dan Japan.

[Koran Bintang Betawi 28 Januari 1905] Satoe tahon di moeka tiada satoe orang, baek di Eropa, baek di mana mana, dapet doega dengan benar, bahoea antara keradja’an Roes dan Japan aken djadi soeatoe perang, jang amat heibatnja…, boleh di kata, semoea orang tida pertjaja, bahoea bahaja itoe jang boleh di

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register.


Comments are Closed

Translate »
You cannot copy content of this page