Main Menu

Kapada toewan Redacteur P. B.

[Koran Pembrite Bahroe 1 April 1885]

Kapada toewan Redacteur P. B. jang terhormat di Soerabaia.

Dengan segala kahormatan saia minta soepaja toewan Redacteur boleh toeloeng masoekken ini sapoetjoek soerat atoeran saia didalem padoeka ampoenja soerat kabar Pembrita Bahroe, karana saia ada terlaloe heiran sekali pigimana pembesar di negri Sidaijoe, residentie Soerabaia, poenja kamaoewan, prihal orang ketjil dalem desa poenja goegat (klag) dia poenja petinggi. Maka soedah ada jang satoe tahoen atawa doewa tahoen atawa lebih lama, Regent dan toewan Aspirant kontroleur di Sideijoe misih belom soeka priksa, tjoba toewan Redacteur timbang, itoe orang ketjil tempo soeroeh pada orang boewat toelis itoe rekest klag dia poenja petinggi, sampei kahilangan oewang f 10 stawa f 15 boewat beli soerat klag, boekan kesihan jang itoe orang poenja klag pada negri diabreken sadja jang itoe dia poenja klag tiada dipriksa.

Dan lagi saia minta sedikit katerangan pada padoeka toewan Redacteur, apa itoe artikel 55 dari regeerings-reglement soedah disalin pada lain artikel? djikaloe itoe artikel misih koewat saia poenja rasa dan pantes jang itoe klag petinggi dari orang ketjil boleh lekas diboewat poetoes pada Regent dan Aspiraent kontroleur di Sidaijoe soepaja itoe orang jang boewat klag dia poepja petinggi boleh seneng pikirannja. (*)

Banjak tabe dengen hormat dari saia jang bertanda X.

Sidaijoe 31/3–85.

(*) Kaloe betoel apa terseboet di atas panteslah di pariksa oleh kandjeng Resident sebab tahan perkara bagitoe lama membikin jang petinggi-petinggi lebih brani memboewat sa’soekanja. Red. P. B.« (Previous News)Comments are Closed

Translate »
You cannot copy content of this page