Main Menu

INDONESIA RAYA DJADI PERKARA.

[Koran Sinar Deli 26 Oktober 1931]

Boekan perkara politiek, tetapi perkara …. dagang.

Beberapa saudagar Indonesier dan Tionghoa di Medan, telah diperiksa oleh Politie, berhoeboeng dengan ditokonja ada didjoeal plaat gramofoon Indonesia Raya, jang didatangkan oleh salah satoe firma Europa di Medan.

Doedoek perkara ditoetoerkan berikoet ini :

Bermoela sekali, plaat gramofoon lagoe Indonesia Raya, dikeloearkan oleh salah satoe firma Tionghoa di Batavia, dengan persetoedjoean antara firma itoe dengan toean Soepratman, pengarang lagoe terseboet.

Tidak lama sesoedah lagoe didjadikan plaat gramofoon oleh Firma terseboet, laloe keloear poela dipasar perniagaan plaat gramofoon lagoe Indonesia Raya, jang lebih bagoes kwaliteitnja.

Plaat ini didatangkan oleh satoe Firma Europa. Roepanja plaat terseboet, tidak setahoe pengarang lagoe itoe.

Tentoe sadja sipengarang bersama sama Firma Tionghoa di Batavia terseboet, merasa diroegikan didalam hal ini, dan laloe memasoekkan pengadoean.

Demikianlah sekarang, perkara ini masih didalam pemeriksaan, hingga plaat boeatan firma Europa itoe, sekarang tidak ada diperdjoeal belikan lagi didalam kota Medan.« (Previous News)
(Next News) »Comments are Closed

Translate »
You cannot copy content of this page