Main Menu

Kabar Lawas

 

SUTAN SJAHRIR KE DJOKJA.

[Koran Sedar 29 Juli 1949] Pada hari Kemis jl. Sutan Sjahrir Pada beserta Mr. Ali Budiardjo dan bekas wali kota Solo, Sjamsoeridzal, telah tiba di Djokja. Sebagi penasehat President Sukarno, Sutan Sjahrir aken meroendingken soal2 jang berhoeboengan dengen Conferentie Medja Boender dengen pemerentah Republik. (Aneta). Apa Sjahrir aken ke C.M.B. …


INDONESIA HADEPKEN BAHAJA DISERANG.

[Koran Pelita Tionghoa 3 Januari 1942] Churchill djandjiken bantoean Inggris dan Amerikaansch. Londen, 30 Dec. (A.N.P.-Aneta). Soerat-soerat kabar Inggris teroes oendjoek, bahoea perloe sekali moesti ditetepken apa jang „Daily Telegraph” namaken plan berame dengen maksoed pake semoea soember dari negri-negri A.B.C.D. Orang mengarti, bahoea katerangan-katerangan paling blakang dari Roosevelt dan …


PRESIDENT SOEKARNO BITJARA DALEM SIDANG BADAN PEKERDJA KNIP.

[Koran Keng Po 18 Oktober 1948] Djokjakarta, 16 Oct: (Antara). Rapat peringetan tiga taon berdirinja Badan Pekerdja KNI Poesat pagi ini dikoendjoengi oleh Presdent, Wakil President, mantri-mantri dan penggawe-penggawe tinggi. Di antara para penindjau nampak poela anggota-anggota delegatie prof. mr. dr. Soepomo dan dr. Tjoa Siek Ien. Berbitjara dalem oepatjara …


Perkara Dr. Joesoef.

[Koran Djawa Tengah 18 April 1928] Berhoeboeng dengen perkaranja Moerdjan, itoe pasirah di Palembang jang perkaranja telah diwartaken saben ada papreksaan Landraad, tadi pagi di depan Landgerecht Dr. Joesoef telah dihadepken berhoeboeng dengen itoe soerat keterangan jang ia bikin, di mana ia seboetken „kaloe itoe bekas pasirah soedah baik dari …


CONSUL NEDERLAND DI DJEDDAH.

[Koran Oetoesan Melajoe 27 Juli 1920] Selama ini jang mendjadi Consul Nederland di Djeddah, melainkan ialah djabatan itoe dipikoelken kepada bangsa Belanda tetapi sekarang bolehlah djabatan itoe dipikoelkan kepada siapa siapa orang jang tjakap akan mendjalankan djabatan itoe, demikianlah pada permoelaian boelan October 1921 akan dimoelai dilakoekan djabatan itoe kepada …


KABAR DARI MADIOEN

[Koran Pembrita Bahroe 1 April 1885] DARI MADIOEN orang toelis pada „Soerabaia Courant:” Adapoen pada masa sekarang ini, ampir saben malem kadengeran dari hal pentjoerian. Tiada ada satoe malem jang di kampoeng tjina atawa di lain lain tempat tiada ada katjoerian barang, dengan si pentjoeri tiada katangkep. Pada malemnja hari …


Translate »
You cannot copy content of this page