Main Menu

Thursday, February 4th, 2021

 

Gang Kerandjang, minta diganti Koeningan weg.

[Koran Tjaja Timoer 30 Maret 1936] Pendoedoek Kampoeng Baroe (Tanah Tinggi). jang terbanjak asal dari Koeningan. Djoemlah orang Koeningan jang tinggal disitoe, tiada koerang dari 300 Koeren (laki- bini), dan tiada koerang dari 600 djiwa. Orang Koeningan jang berniaga di Betawi, soedah agak lama djoega sebab sebeloem ada djalan kereta …


GEMEENTE BANDOENG INDJEK HAK PENGARANG.

[Koran Matahari 8 April 1937] Haroes ganti keroegian pada Geveke & Co. f 2500.- Soeda lama djoega itoe perkara Gemeente Bandoeng contra firma Geveke & Co. ditoenda dan sekarang baroe Raad van Justitie telah kasiken poetoesannja terhadep ini perkara. Gemeente Bandoeng ditoedoe oleh firma Geveke telah berboeat jang tida lajik …


Translate »
You cannot copy content of this page