Main Menu

Sunday, November 29th, 2020

 

Harta Yuan Shi Kai almarhoem.

[Koran Pemberita Betawi 12 Agustus 1916] Banjaknja Yuan Shi Kai poenja harta sakean lama ada itoe pertanjahan jang selaloe tinggal gelap. Tetapi sasoeda ia meninggal doenia, itoe perkara jang tertoetoep poen ada djadi mingkin terang. Menoeroet perhitoengan jang tertjatet di waktoe blakangan, djoemblanja ada koerang sedikit dari f 30,000,000 teritoeng …


Translate »
You cannot copy content of this page